User Tools

Site Tools


morfosyntaxis-algem

Algemeen: morfosyntactische variatie

Familienamen hebben niet alleen een inhoud, maar ook een vorm. In het Nederlandse taalgebied zijn er veel mogelijkheden om soort- en eigennamen tot familienamen om te vormen.

De verschillende grammaticale mogelijkheden worden toegelicht in Grammaticale types en hun verspreiding.

In het hoofdstuk 'Morfologie' wordt voor elke lexicale motiefgroep een synthese gemaakt van de geografische verspreiding van de aangetroffen grammaticale types: zie de algemene beschouwingen over de grammaticale structuur van elke lexicale groep, die voorafgaat aan de bespreking van individuele naamvormen: zie: Algemeen: de structuur van patroniemen, Algemeen: de structuur van beroepsnamen, Algemeen: de structuur van eigenschaps- en diernamen, Algemeen: de structuur van woonplaatsnamen, Algemeen: de structuur van herkomstnamen.

Ann Marynissen

morfosyntaxis-algem.txt · Last modified: 2022/09/14 09:57 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki