User Tools

Site Tools


index

Index van lexemen

In deze index worden de behandelde lexemen alfabetisch opgesomd. Als je klikt op een lexeem, krijg je de links te zien naar de webpagina's waarop de orthografische, fonologische, morfologische en/of lexicale variatie bij dat lexeem gekarteerd en becommentarieerd wordt.

De afzonderlijke familienamen die op de kaarten op de webpagina's bij elk lexeem zijn opgenomen, worden opgelijst in de rubriek 'Gegevens' die aan elke kaart voorafgaat. Hier wordt voor elk type opgesomd welke inviduele familienamen (tokens) tot dit type behoren.

Of de verspreiding van een bepaalde familienaam in een kaart in deze atlas is verwerkt, kun je opzoeken door deze familienaam in te tikken in het zoekvenster bovenaan.


index.txt · Last modified: 2023/10/26 12:47 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki