User Tools

Site Tools


bibliografie

Bibliografie

Barker, Stephanie et al (2007). An Atlas of English Surnames. Bamberger Beiträge zur Englischen Sprachwissenschaft, Band 52. Herausgegeben von Wolfgang Viereck. Frankfurt: Peter Lang.

Berteloot, Amand (1984). Klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands. Deel I: Tekst. Deel II: Kaarten. Gent: Leonard Willems-Halettfonds.

Debrabandere, Frans (2003). Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen.

De Tier, Veronique & Ann Marynissen (red.) (2001). Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Het dialectenboek 6. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten. 416 p.

Devos, Magda (1998). Timmerman. In: WVD-Contact. Mededelingenblad van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten.

De Wulf, Chris (2019). Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.

DFA = Deutscher Familiennamenatlas. Hrsg. von Konrad Kunze und Damaris Nübling. Berlin/New York: De Gruyter.

 • Band 1: Graphematik/Phonologie der Familiennamen I: Vokalismus, 2009.
 • Band 2: Graphematik/Phonologie der Familiennamen II: Konsonantismus, 2010.
 • Band 3: Morphologie der Familiennamen, 2012.
 • Band 4: Familiennamen nach Herkunft und Wohnstätte, 2013.
 • Band 5: Familiennamen nach Beruf, körperlichen und charakterlichen Merkmalen, 2016.
 • Band 6: Familiennamen aus Rufnamen, 2017.
 • Band 7: Verzeichnisse, Register, Literatur, 2018.

Ebeling, Rudi (1993). Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik. Groningen: REGIO Prjojekt.

FAND = Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel I, II, III, IV. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 1998-2005.

Goossens, Jan (1978). Naar een Nederlandse familienaamgeografie. In: Naamkunde 10, 213-233.

Goossens, Jan (1980). Middelnederlandse vocaalsystemen. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1980, 161-251.

Goossens, Jan (1995). Motiefgeografie van Nederlandse familienamen. In: Naamkunde 27, 1-31.

Goossens, Jan (1996). Familiennamengeographie. In: Eichler, Ernst u.A. (Hrsg.). Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin/New York: De Gruyter, 1141-1153.

Goossens, Jan & Johan Taeldeman & Geert Verleyen (1998-2000). Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (FAND). Deel I-II-III. Gent: KANTL.

Huizinga, Albertus (1955). Encyplodie van namen. Een vraagbaak over de afkomst en betekenis van onze Nederlandse en Vlaamse familie- en geslachtsnamen. Amsterdam. Herdrukt in 1998 als Huizinga's Complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen. Baarn: Tirion.

Janssens, Guy & Ann Marynissen (2011). Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco.

Krogull, Andreas (2018). Policy versus practice: Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch. Utrecht: LOT.

Marynissen, Ann (1991). Morfosyntactische aspecten van de Belgische familienamen op basis van het “Belgisch repertorium van familienamen”. In: Naamkunde 23, 29-79. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-104513

Marynissen, Ann (1994). Limburgse familienamengeografie. In: Naamkunde 26, 243-301. https://kups.ub.uni-koeln.de/10089/

Marynissen, Ann (1995). De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 67, 139-171. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10029

Marynissen, Ann (1996). De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie. Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde 2. Leuven: Peeters. 487 p.

Marynissen Ann (1997). Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen. In: Naamkunde 29, 195-216. Ook verschenen als Nr. 92 van de Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hasselt. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10090

Marynissen, Ann (1999). Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de Nederlandse familienamen. In: De Tier, V./ Reker S. (red.). Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête 1998. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 11-35. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10084

Marynissen, Ann (2002). Tussen Brussel en Amsterdam: familienamen en migratie binnen het Nederlandse taalgebied. In: Naamkunde 34, 239-256. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10091

Marynissen, Ann (2003). De Brabander, Brabers of Van Brabant? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen. In: Leuvense Bijdragen 92, 239-255. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10083

Marynissen, Ann (2005). Die geographische Streuung der Familiennamentypen im niederländischen Sprachgebiet. In: Niederdeutsches Wort 45, 105-120. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10087

Marynissen, Ann (2007). Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse taalgebied. In: J. Stegeman (red.): Neerlandici aan het woord. Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied. Münster: agenda Verlag, p. 25-57. https://kups.ub.uni-koeln.de/10086/

Marynissen, Ann (2009a). Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 11, 5-20. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-107586

Marynissen, Ann (2009b). Taalverandering tussen evolutie en normering. De e-apocope als breuklijn tussen het Nederlands en het Duits. In: Nederlandse Taalkunde 14, 233-254. https://kups.ub.uni-koeln.de/10757/

Marynissen, Ann & Damaris Nübling (2010a). Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland – ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Dammel, Antje & Sebastian Kürschner & Damaris Nübling (Hg.). Kontrastive Germanistische Linguistik. Themenband der Reihe 'Germanistische Linguistik'. Hildesheim: Olms Verlag, Teilband 1, S. 311-362. http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2011/10809/

Marynissen, Ann (2010b). Ursprung, Motivierung und Bildung von Familiennamen am Beispiel des niederländischen Sprachgebiets. In: Cornelissen Georg & Heinz Eickmans (Hrsg). Familiennnamen an Niederrhein und Maas. Von Angenendt bis Seegers/Zeegers. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie / Academie Nederrijn, Band 9, Bottrop: Peter Pomp Verlag, S. 11-35. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10092

Marynissen, Ann (2010c). Eigenschappen als benoemingsmotief: lichaamskenmerken in familienamen. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.). Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Gent: Academia Press, 429-439. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/10085

Marynissen, Ann (2011a). Hoofdstuk 6: Namen. In Van der Sijs, Nicoline (red.). Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker, 300-353.

Marynissen, Ann (2011b). Familiennamen aus dem niederländischen Sprachgebiet in Deutschland. In: Karl-Heinz Hengst & D. Krüger. Familiennamen im Deutschen. Erforschung und Nachschlagwerke. Bd 2: Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum. Jürgen Udolph zum 65. Geburtstag zugeeignet. Leipziger Universitätsverlag, 35-52. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-107538

Marynissen, Ann (2014). Auf der Schnittstelle zwischen der Germania und der Romania: Die Familiennamen in Belgien. In: Gilles, Peter & Cristian Kollmann & Claire Muller (Hrsg.). Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Frankfurt: Peter Lang, 157-184. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-107497

Marynissen, Ann (2018). Klankgeografische en morfosyntactische variatie bij herkomstnamen van het type Van Keymeulen. In: Colleman, Timothy et al. (red.), Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Skribis, 329-345. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-107388

Marynissen, Ann (2019). Family Names with the Root -meijer in the Dutch-speaking Area. In: Draiflessen Collection (Ed.). Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Estate and Family Names Ending in -meier in the Tecklenburger Land. Mettingen: Draiflessen Collection, 135-145. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-107673

Marynissen, Ann (2020). Kirchen, Klöster und Kleriker: Die Spuren des Christentums in den niederländischen und flämischen Familiennamen. In: Beiträge zur Namenforschung 55, Heft 2/3, 225-245. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-354289

Marynissen, Ann (2023). Familienamen in de fusiegemeente Kinrooi. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 24, 41-67. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-670442

Nübling, Damaris & Konrad Kunze (2023). Kleiner deutscher Familiennamenatlas. Entstehung, Gebrauch, Verbreitung und Bedeutung der Familiennamen. Berlin/Boston: De Gruyter.

Rem, Margit (2003). De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.

Rentenaar, Rob (2003-2004). Van humanistennaam tot humanistische familienaam. Ontstaan en ontwikkeling van een bijzonder type familienaam, In: Naamkunde 35, 83-115.

Siegenbeek, Matthijs (1804): Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve. Amsterdam: Johannes Allart.

Van Loey, Adolphe (1980). Middelnederlandse spraakkunst. Deel II: Klankleer. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Van Loon, Jozef (2014). Historische fonologie van het Nederlands. Schoten: Universitas.

Winkler, Johan (1885). De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Haarlem: Tjeenk Willink. Herdruk Zaltbommel 1971.

Woordenboeken van het historische Nederlands https://gtb.ivdnt.org/

 • ONW = Oudnederlands Woordenboek
 • VMNW = Vroegmiddelnederlands Woordenboek
 • MNW = Middelnederlandsch Woordenboek
 • WNT = Woordenboek der Nederlandsche taal

WVG = De Vlaamse Gemeentenamen. Verklarend Woordenboek (2022). Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling, nr. 33. Leuven: Peeters.

bibliografie.txt · Last modified: 2023/08/25 15:47 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki