User Tools

Site Tools


index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
index [2022/08/03 15:42]
ann
index [2022/08/05 19:16] (current)
ann
Line 5: Line 5:
 De afzonderlijke familienamen die op de kaarten op de webpagina's bij elk lexeem zijn opgenomen, worden opgelijst in de rubriek 'Gegevens' die aan elke kaart voorafgaat. Hier wordt voor elk type opgesomd welke inviduele familienamen (tokens) tot dit type behoren.\\ De afzonderlijke familienamen die op de kaarten op de webpagina's bij elk lexeem zijn opgenomen, worden opgelijst in de rubriek 'Gegevens' die aan elke kaart voorafgaat. Hier wordt voor elk type opgesomd welke inviduele familienamen (tokens) tot dit type behoren.\\
  
-Of de verspreiding van je eigen familienaam in een kaart in deze atlas is verwerkt, kan je ook opzoeken door je familienaam in te tikken in het zoekvenster bovenaan.+Of de verspreiding van je eigen familienaam in een kaart in deze atlas is verwerkt, kun je ook opzoeken door je familienaam in te tikken in het zoekvenster bovenaan.
  
 ---- ----
  
 ~~TAGCLOUD~~ ~~TAGCLOUD~~
index.txt ยท Last modified: 2022/08/05 19:16 by ann